6:11 pm - Saturday March 17, 2018

Historia e pronës 3816 hektarë në Hamallaj të Durrësit, kufizimet dhe proceset gjyqësore

Vendimi i plotë i Gjykatës së Lartë, gjyqtari Skerdilajd Konomi ishte trashëgimtari i 72

Skerdilajd Konomi, gjyqtari i vrarë katër ditë më parë me minë me telekomandë në qytetin e Vlorës, ishte trashëgimtari i 72 i një prone prej 3816 hektarësh në Hamallaj të Durrësit. Gjykata e Lartë ligjëroi një proces të nisur që në vitin 2007, kur gjyqtari Konomi është “zgjedhur” nga familjarët e tij që të përgatiste dokumentet. Katër vitet e fundit i ka kaluar duke përgatitur të gjitha procedurat ligjore për fitimin e pronave, dhe 51 ditë pasi kishte fituar “betejën” në Gjykatën e Lartë është ekzekutuar në shenjë demonstrative mes të qytetit të Vlorës, në prani të qindra kalimtarëve të shumtë që panë skenën horror. Prokuroria thotë se një nga pistat hetimore janë edhe konfliktet e pronësisë, pasi familja e viktimës kishte fituar një proces gjyqësor në Gjykatën e Lartë, ku e njihte pronare të mijërave hektarëve në një nga zonat më turistike të Shqipërisë, mjaft e preferuar për ndërtime. Krimet e Rënda kanë regjistruar procedimin penal me numër 76 me akuzën e vrasjes, për shkak të rrethanave të viktimës, ndërsa kanë kërkuar të gjitha konfliktet e mundshme të gjyqtarit. Duke marrë informacione nga kolegët dhe familjarët se Konomi nuk kishte asnjë konflikt për shkak të detyrës apo konflikt personal, hetimet janë përqendruar në çështjet e pronësisë. Grupi hetimor i kryesuar nga prokurorët Kosta Beluri dhe Adnan Xholi kanë sekuestruar vendimin e Gjykatës së Lartë, që e njihte pronare familjen e gjyqtarit të një prone masive në bregdetin e Durrësit. Gazeta “Shqip” ka siguruar vendimin e plotë të gjykatës, që nga historia e trashëgimit e deri te zvarritjet në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe në gjykatat e të tria niveleve.
Vendimi i plotë

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: Besnik Imeraj, kryesues, Gani Dizdari, Fatos Lulo, Andi Çeliku dhe Medi Bici, (anëtarë) në datën 14.06.2011, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore çështjen civile, që u përket palëve me paditës: Ana Mitro (Veveçka), Fotaq Konomi, i biri i Ksenofonit, (babai i gjyqtarit Skerdilajd Konomi, shën.red.) Vasillaq Goxhomani, Eleni Mima etj. E paditur: Agjencia Kombëtare e kthimit dhe e kompensimit të pronave e zyra rajonale në Durrës. Objekti: Ndryshimi i vendimeve;

1) nr. 384, datë 04.01.2008, ZRKKP të Qarkut Durrës dhe nr. 1070, datë 24.09.2008 të AKK të Pronave Tiranë, duke njohur të drejtën e pronësisë dhe duke kthyer në natyrë një tokë me sipërfaqe 1.575.900 m2.

2) nr. 380, datë 28.12.2007 të ZRKKK Pronave të Qarkut Durrës dhe nr. 1069, datë 24.09.2008, të AKK të Pronave Tiranë, duke njohur të drejtën e pronësisë dhe kthyer në natyrë, një tokë me sipërfaqe 1.820.000 m2.

3) nr. 379, datë 28.12.2008, ZRKK të Pronave të Qarkut Durrës

dhe nr. 1071, datë 24.09.2008, të AKKK të Pronave Tiranë, duke njohur të drejtën e pronësisë dhe duke kthyer në natyrë, një tokë me sipërfaqe 25.597.200 m2.

Gjykata e Shkallës së Parë në Durrës ka pranuar padinë, ndërsa Gjykata e Apelit e ka rrëzuar… Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës nr. 210, datë 14.05.2010, ka paraqitur rekurs pala paditëse, duke kërkuar prishjen e vendimit… Ndërkohë, AKPP-ja ka kërkuar mospranimin e rekursit.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë pasi dëgjoi gjyqtarin Fatos Lulo, përfaqësuesen e palës paditëse av. Flutura Kona, dëgjoi përfaqësuesin e palës së paditur juristin Andi Çuhadari, dëgjoi avokatin e shtetit Abaz Deda, i cili kërkoi lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, e si shqyrtoi çështjen në tërësi
VËREN:

Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore rezulton se gjykatat e faktit kanë pranuar të provuar se paditësit Ana Mitro (Veveçka), Fotaq Konomi, Vasillaq Goxhomani, Eleni Mima dhe ndërhyrësit kryesorë Polikseni Mima dhe Marjeta Mima, janë trashëgimtarë ligjorë të ish-pronarëve, Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariadhni Konomi…

Paditësit dhe ndërhyrësit kryesorë, Ana Mitro (Veveçka), Fotaq Konomi, Vasillaq Goxhomani, Eleni Mima, Polikseni Mima dhe Marjeta Mima, i janë drejtuar Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Qarku Durrës, me kërkesë për njohjen e të drejtës së pronësisë dhe kthimin në natyrë të pronës të lënë nga trashëgimlënësit e tyre Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariadhni Konomi. Zyra Rajonale e Kthimit dhe e Kompensimit të Pronave Durrës, pasi ka marrë në shqyrtim kërkesën e trashëgimtarëve të ish-pronarëve, fillimisht me vendimin nr. 172, datë 01.08.2007, u ka pranuar atyre kërkesën për njohjen e të drejtës së pronësisë dhe u ka kthyer në natyrë sipërfaqen e tokës 157.2 ha, si dhe ka vazhduar procedurat për njohjen dhe kthimin e pjesës tjetër të pronës. Zyra Qendrore e Agjencisë së Kthimit të Pronave, pasi ka shqyrtuar me iniciativën e saj vendimin nr. 172, datë 01.08.2007 të ZRKK të Pronave Durrës, me vendimin nr. 258, datë 01.10.2007 e ka shfuqizuar vendimin nr. 172, datë 01.08.2007 dhe ka kthyer dosjen për shqyrtim duke i lënë si detyra ZRKKP Durrës të verifikojë korrespondencën me Ministrinë e Mjedisit.

Në rishqyrtim i padituri, me vendimet nr. 379, 380, 384, ka rrëzuar kërkesën e trashëgimtarëve të ish-pronarëve Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariadhni Konomit, për njohjen e së drejtës së pronësisë dhe kthimin në natyrë të pronës së trashëgimlënësve të tyre, konkretisht:

1. Me vendimin nr. 380, datë 28.12.2007 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Qarku Durrës lënë në fuqi me vendimin nr. 1069, datë 24.09.2008 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë është vendosur: “Mosnjohja e të drejtës së pronësisë trashëgimtarëve të subjekteve pretendues si të shpronësuara Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariandhi Konomi, që dalin nga dëshmitë e trashëgimive të dhëna në pikën 3 të këtij vendimi, për pronën me sipërfaqe 1.820.000 m2 e ndodhur në fshatin Hamallaj (sektor) të Rrethit të Durrësit në ZK 1925, me indeks hartë K-34-88-(144-B, 146-A, 129-D, 161-B), me këto kufij: Veriu – pasuria nr. 49, 54/2, 133/2 e kanali i hidrovorit; Jug – vija ndarëse midis fshatit Rushkull-Hamllaj (sektor) Perëndim – pasuria nr. 21/8, 21/6, Lindje – pasuria nr. 133/2, 49, 139, 146, 87, për faktin se këta trashëgimtarë nuk legjitimohen si palë në procesin administrativ për mangësitë e dala në pjesën përshkruese të vlerësimit ligjor që ndodhet në dosje”.

2. Me vendimin nr. 379, datë 28.12.2007 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Qarku Durrës lënë në fuqi me vendimin nr. 1071, datë 24.09.2008 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë është vendosur: “Mosnjohja e të drejtës së pronësisë trashëgimtarëve të subjekteve pretendues si të shpronësuara Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariandhi Konomi, që dalin nga dëshmitë e trashëgimive të dhëna në pikën 3 të këtij vendimi, për pronën me sipërfaqe 25.597.200 m2 e ndodhur në fshatin Rrushkull në ZK 3241, me indeks harte të papërcaktuar, pasi zona është jashtë sistemit të ZVRPP Durrës me këta kufij natyralë: Veriu – Prona e vet, Jug – Lumi Erzen, Perëndim – Deti, Lindje – Qani Hanëm dhe Fuat Bej Toptani për faktin se këta trashëgimtarë nuk legjitimohen si palë në procesin administrativ për mangësitë e dala në pjesën përshkruese të vlerësimit ligjor që ndodhet në dosje”.

3. Me vendimin nr. 384, datë 04.01.2008 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Qarku Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 1070, datë 24.09.2008 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë është vendosur: “Mosnjohja e të drejtës së pronësisë trashëgimtarëve të subjekteve pretendues si të shpronësuara Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariandhi Konomi, që dalin nga dëshmitë e trashëgimive të dhëna në pikën 3 të këtij vendimi, për pronën me sipërfaqe 1.575.900 m2 e ndodhur në fshatin Hamallaj (sektor) të rrethit të Durrësit në ZK 1925, me indeks hartë K-34-88-(144-B, 129-A, 129-B) me këta kufij: Veriu – pasuria nr. 20/1, 21/9; Jug – vija ndarëse midis fshatit Rrushkull; Perëndim – deti, Lindje – pasuria nr. 21/9, 21/10, 134 pasi këta trashëgimtarë nuk legjitimohen si palë në procesin administrativ për mangësitë e dala në pjesën përshkruese të vlerësimit ligjor që ndodhet në dosje”.

Nga përmbajtja e vendimeve të kundërshtuara, rezulton se nga ana e të paditurit, Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Qarku i Durrësit, është arritur në konkluzionin se:

– Paditësit nuk rezultojnë të kenë gëzuar titullin e pronësisë të vetëm ose në bashkëpronësi për pronën e pretenduar.

– E gjithë prona rezulton në emër të znj. Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo dhe i është dhënë me enfiteozë për 99 vjet Shoqërisë E.I.A.A. në vitin 1940 dhe më pas i është sekuestruar nga shteti shqiptar më 29.05.1945 kësaj shoqërie.

– Ankimuesit në asnjë rast nuk figurojnë pronarë ose bashkëpronarë.

– Vendimi i Gjykatës Durrës nr. 52, datë 02.03.1946, i cili ka konsideruar të pavlefshëm testamentin e lënë nga Miltiadh Shallvari në favor të znj. Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo dhe ka vendosur të njohë si bashkëpronar znj. Maria Ljubica Shallvari, Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariandhi Konomi sipas pjesëve takuese, nuk është transkriptuar në regjistrat e hipotekës së asaj kohe e për pasojë nuk i ka sjellë efektet e veta juridike.

Bazuar në këtë arsyetim nga ana e të paditurit, Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Qarku i Durrësit dhe të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë është rrëzuar kërkesa e paditësve, pasi sipas të paditurit nuk legjitimohen të iniciojnë një procedurë administrative.

Gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes, të dyja Gjykatat e Faktit kanë arritur në përfundimin se rezulton e provuar se në këto nota transkriptimi të viteve 1919-1946, përcaktohet shprehimisht se kufizimet e pronës “Çifliku Rrushkull dhe Çifliku i Ri” janë: L – çifliku në posedim të shoqërisë E.I.I.A, duke u ndarë me të me shtylla çimentoje, të vendosura ndërmjet dy pronave gjatë gjithë çiflikut, prej Erzenit, në vendin Shena Prende të Kulla; J – lumi Erzen; P – Deti Adriatik; V – pronat e Qanie Libohovës, Zija Toptanit, Fuat Toptanit, Ali Qoraliut dhe prej këtyre me një hendek, prej vendit Kulla, deri tek ai i quajtur Tana, pastaj prej lumit Vorbe, e më tutje nga Tarini dhe pastaj shtrihet deri në vendin e quajtur Shën Pjetri, kufij të konfirmuara nga tapitë e ish-pronarit Miltjadh Shallvari prej Kadastrës së Durrësit e Shijakut, në datë 19.08.1919.

Rezulton e provuar që trashëgimlënësi Miltiadh Shallvari ka vdekur më 17.05.1933.

Nga regjistri i pasurive të paluajtshme rezulton që në vitin 1940, në volumin 11 rep. me nr. rendor 527, faqe 32, vol. 12, dosje artikull 117, kjo pronë është transkriptuar në favor të znj. Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo, sipas një testamenti të lënë nga trashëgimlënësi Miltiadh Shallvari, në datë 08.05.1929. Nga regjistri i pasurive të paluajtshme rezulton se me nr. rendor 528, viti 1940 është regjistruar heqja dorë (renoncimi) i Edita Shallvarit, e bija e trashëgimlënësit Miltiadh Shallvari dhe Nikolo Shallvari, vëllai i trashëgimlënësit Miltiadh Shallvari nga çdo lloj e drejtë që mund t’u takojë për efekt trashëgimie mbi pronat Rrushkull dhe Çifliku i Ri, në favor të Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo.

Në datë 27.04.1940, është regjistruar në Regjistrat e Pasurive të Paluajtshme Durrës një kontratë enfiteoze kundër Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo, në favor të Shoqërisë Italiane E.I.A.A. Me notën e transkriptimit nr 126, volumi 15, datë 29.05.1946, në favor të shtetit shqiptar kundër Shoqërisë Italiane E.I.A.A., rezulton se prona e mësipërme me kufizimet: V – Ali Bej Qorralliu, Fuat Bej Toptani, Zija Bej Toptani; P- Deti; J – lumi Erzen dhe L – Qanie Hanemi, Fuat Bej Toptani, në emër të Sllava Maria Ljubicës dhe që ishte marrë në enfiteozë nga Shoqëria Italiane, kalon në favor të shtetit shqiptar, si pronë e konfiskuar në zbatim te ligjit nr. 36, datë 14.01.1945 “Mbi konfiskimin e pasurive të shtetasve italianë dhe gjermanë të ndodhura në Shqipëri”.

Duke mos qenë dakord me testamentin dhe disponimin e bërë nga i ndjeri Miltiadh Shallvari, trashëgimlënësit e paditësve, konkretisht Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqi Goxhomani dhe Ariadhni Konomi, e kanë kundërshtuar testamentin dhe disponimin e bërë nga i ndjeri Miltiadh Shallvari në favor të ish-bashkëshortes së tij Sllava Maria Ljubica Lampo, duke ngritur padi në Gjykatën e Paqit Durrës, që në vitin 1934, gjykim i cili ka vazhduar e përfunduar me vendimin nr. 52, datë 03.02.1946.

Me vendimin gjyqësor nr. 52, datë 02.03.1946 i Gjyqit Civil të Prefekturës së Durrësit i formuar me Kolegj Arbitrar, Evdhoqi Goxhomani dhe Ariadhni Konomi, janë njohur bashkëpronarë mbi pronën “Çifliku Rushkull dhe Çifliku i Ri”, së bashku me ish-bashkëshorten e të ndjerit Miltiadh Shallvari, duke u përcaktuar edhe pjesët përkatëse të secilit bashkëpronar. Në pjesën arsyetuese të vendimit rezulton se, prona nuk ka qenë e Miltjadh Shallvarit, por e të atit të tij z. Kostandin Shallvari. Gjithashtu rezulton se testamenti në favor të bashkëshortes Sllava Maria Ljubica, është i pavlefshëm dhe pa pasoja juridike.

Pavarësisht se pranuan të provuara të njëjtat rrethana fakti dhe ligjore, dy Gjykatat e Faktit, gjatë shqyrtimit të çështjes konkrete arritën në përfundime të ndryshme në lidhje me zgjidhjen e themelit të mosmarrëveshjes. Kështu në vendimin përkatës të saj, Gjykata e Shkallës së Parë të Durrësit vendoi pranimin e padisë së paditësve dhe ndërhyrësve kryesorë, duke argumentuar se paditësit Ana Mitro (Veveçka), Fotaq Konomi, Vasillaq Goxhomani, Eleni Mima dhe ndërhyrësit kryesorë Polikseni Mima dhe Marjeta Mima, janë trashëgimtarë ligjorë të ish-pronarëve, Jorgji Veveçka, Sofia Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariadhni Konomi dhe konkretisht: 1. Ana Mitro (Veveçka) dhe Pinellopi Samara (Veveçka) trashëgimtarë ligjorë të Jorgji Veveçkës. 2. Fotaq Konomi, Milika Pjero, Nikollaq Konomi, Agallia Konomi dhe Androniqi Konomi, trashëgimtarë ligjore të Ariadhni Konomit. 3. Vasillaq Goxhomani, Drita Goxhomani trashëgimtarë ligjorë të Evdhoqes Goxhomani. 4. Eleni Mima, Polikseni Mima, Marjeta Mima, Emi Mima, Ravik Mima trashëgimtarë ligjorë të Kostandin Mimes.

Këta trashëgimtarë janë njëkohësisht, edhe trashëgimtarë ligjorë të Sofija Koleas, dhe si të tillë, ata legjitimohen në bazë të nenit 32/a të K. Pr. Civile për të kërkuar rivendosjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm që u është shkelur, për të provuar përpara gjykatës se ata kanë pasur në pronësi, prona të cilat përfshihen nga zbatimi i ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004, i ndryshuar. Pra, kanë pasur cilësinë si ish-pronar dhe se kjo pronë iu është marrë sipas akteve ligjore dhe nënligjore, vendimeve penale të gjykatave ose marrë me çdo mënyrë tjetër nga shteti datë 29.11.1944.

Gjithashtu, duke fituar pronësinë, trashëgimtarët kanë fituar edhe posedimin e kësaj pasurie, pavarësisht se nuk e kanë shtënë në dorë efektivisht atë. Ky është një lloj posedimi i veçantë, i njohur vetëm në rastin e trashëgimisë, ku trashëgimtarët fitojnë posedimin në çastin e vdekjes së trashëgimlënësit, pavarësisht faktit nëse e kanë shtënë në dorë ose jo pasurinë efektivisht. Posedimi është një nga tagrat e pronarit. Meqenëse pronësia e fituar për shkak të trashëgimisë, fitohet në çastin e çeljes së trashëgimisë, edhe posedimi fitohet në këtë çast.

Në lidhje me faktin se pasuria në fjalë i është dhënë në enfiteozë një shoqërie italiane, në emër të së cilës është bërë dhe shpronësimi, Gjykata e Shkallës së Parë të Durrësit ka konstatuar se është e vërtetë që nga ana e njërit prej bashkëzotëruesve (bashkëpronarëve), Maria Ljubica Shallvari, është lidhur një kontratë enfiteoze me shoqërinë italiane E.I.A.A, por kjo kontratë nga vetë përmbajtja e saj rezulton të jetë nul, duke qenë se njërës prej palëve i ka munguar cilësia e pronares së ligjshme për të lidhur këtë kontratë. Sipas kësaj gjykate, përveç sa më sipër, kontrata e enfiteozës nuk është kontratë që ka për qëllim kalimin e pronësisë, por ajo ka për qëllim zhvillimin e pronës. Në nenin 1530 të Kodit Civil të vitit 1929 (i cili ka qenë në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës së enfiteozës), parashikohet se: “Enfiteozi asht një kontratë, me të cilën i koncedohet një personi (enfiteozmarrësi), një pronë, me detyrimin që ta përmirësojë dhe të paguajë një prestim të përvitshëm, që quhet kanon dhe që caktohet në të holla ose drithna”…

Sipas gjykatës, shoqëria italiane E.I.A.A nuk ka qenë pronare e pronës Çifliku Rushkull dhe Çifliku i Ri, por ka qenë vetëm enfiteozmarëse…

Në vijim të argumentit të saj ligjor, Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur të provuar se prona e paditësve është marrë nga shteti në bazë të reformës agrare në zbatim të ligjit nr. 108, datë 29.08.1945 dhe ky fakt provohet edhe nga vendimi gjyqësor nr. 52, datë 02.03.1946 i Gjyqit Civil të Prefekturës së Durrësit i formuar me Kolegj Arbitrar i Gjykatës së Durrësit. Kjo gjykatë në pjesën e dispozitivit citon se: “Ky vendim nuk mund të regjistrohet në hipotekë për shkak të veprimit të reformës agrare”. Pra, për shkak të zbatimit mbi këtë pronë të ligjit nr. 108, datë 29.08.1945 “Mbi Reformën Agrare”, vendimi është i paregjistrueshëm në regjistrat e pasurive të paluajtshme dhe kjo është e bazuar në nenin 1 të ligjit nr. 108. Duke qenë se prona plotësonte kushtet e përcaktuara në këtë ligj, ajo quhej e “shpronësuar” dhe u ndahej gratis bujqve sipas përcaktimeve të nenit 8 e vijues të këtij ligji, të cilët bëheshin zotënues të pronës së përfituar. Gjykata e Shkallës së Parë Durrës, nisur nga këto rrethana fakti dhe juridike të gjetura si të provuara, arsyetimin e saj e mbështet dhe në përmbajtjen e vetë vendimit gjyqësor nr. 52, datë 02.03.1946 i Gjyqit Civil të Prefekturës së Durrësit, ku është njohur se prona trashëgimtarëve të Miltiadh Shallvarit i është marrë në zbatim të ligjit nr. 108, datë 29.08.1945 “Mbi Reformën Agrare” dhe jo me ndonjë ligj tjetër…

Sikundër u parashtrua më lart në këtë vendim, Gjykata e Apelit Durrës, pavarësisht se pranoi të provuar të njëjtat rrethana fakti, arsyetimi juridik i saj rezulton të jetë i kundërt në lidhje me bazueshmërinë në ligj të kërkimeve të palës paditëse dhe ndërhyrësve kryesorë. Ndryshe nga Gjykata e Shkallës së Parë, Gjykata e Apelit nuk ka konsideruar si të mirëqenë faktin se vendimi nr. 52, datë 02.03/1946, ka konsideruar të pavlefshëm testamentin e lënë nga z. Miltiadh Shallvari në favor të znj. Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo dhe ka vendosur të njohë si bashkëpronare znj. Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo, me Jorgji Vevecka, Sofie Kolea, Kostandin Mima, Evdhoqes Goxhomani, Ariadhni Konomi. Sipas Gjykatës së Apelit, rezulton se ky vendim nuk është regjistruar në regjistrat e hipotekës së asaj kohe, nuk ka marrë formë të prerë, nuk është i nënshkruar nga gjyqtari i çështjes dhe sekretarja e çështjes, dhe, për pasojë, nuk ka sjellë efektet e veta juridike…

Në seancë gjyqësore, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mori në shqyrtim rekursin e paraqitur nga pala paditëse dhe ndërhyrësit kryesorë, në lidhje me bazueshmërinë në ligj e në prova të vendimit të dhënë nga ana e Gjykatës së Apelit Durrës. …Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmoi se vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës është një vendim i marrë në interpretim të gabuar të dispozitave ligjore dhe si i tillë, ai duhet të prishet duke lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, vendim ky që u gjet i drejtë, i bazuar në ligj dhe në prova.

…Me të drejtë Gjykata e Shkallës së Parë Durrës, duke bërë një renditje kronologjike të origjinës së pronësisë dhe kalimit të titullit të pronësisë ndër vite mes subjekte të ndryshëm, gjithmonë të lidhur në gjini me pronarin e parë Miltiadh Shallvari dhe atin e tij, ka konkluduar se në momentin e shtetëzimit të pronës, ajo (prona), nuk ka pasur asnjë pronar tjetër përveç pjesëtarëve të familjes Shallvari dhe subjekteve të tjerë të lidhur me të. Fakti se akti përkatës i shtetëzimit ka dalë në emër të shoqërisë italiane E.I.I.A., nuk do të thotë se titulli i pronësisë i përkiste kësaj të fundit.

Në cilësinë e pronarit të sendit, me të drejtë Gjykata e Shkallës së Parë Durrës ka evidentuar fillimisht shtetasin Miltiadh Shallvari. Me vdekjen e këtij të fundit rezultoi se prona i kaloi të vesë së tij, shtetases së huaj Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo, nëpërmjet trashëgimisë testamentare. Ky titull pronësie rezultoi se në vijim u bë objekt i goditjes gjyqësore nga subjekte të tjera që lidheshin në rrugë gjinore me shtetasin Miltiadh Shallvari. Duke qenë se pas shqyrtimit gjyqësor është marrë një vendim përfundimtar, ai nr. 52, datë 02.03.1946 i Gjyqit Civil të Prefekturës së Durrësit, i formuar me Kolegj Arbitrar të Gjykatës së Durrësit, ky i fundit me të drejtë është konsideruar i formës së prerë dhe me fuqi të plotë juridike mbi palët në këtë proces, palë këto që nuk e kishin humbur në asnjë rrethanë pronësinë mbi sendin deri në momentin e shtetëzimit.

… Pas konkludimit në lidhje me sipërfaqet e lira, Gjykata e Shkallës së Parë Durrës ka marrë një vendim të drejtë e të bazuar në ligj (neni 6 i ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004), duke i kthyer në natyrë palës paditëse dhe ndërhyrësve kryesorë një pjesë të pronës dhe duke e kompensuar për pjesën e mbetur të saj.

PËR KËTO ARSYE
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 485/b të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI
Prishjen e vendimit nr. 210, datë 14.05.2010 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 2653, datë 05.10.2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës./Gazeta Shqip/

Filed in: Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply