1:06 pm - Saturday April 21, 2018

Turizmi rural dhe malor në Bulqizë

TURIZMI RURAL DHE MALOR NË BULQIZË SI ALTERNATIVË DHE SFIDAT QË E PRESIN ATË

Ky studim ofron një pasqyrë të turizmit rural që mund të aplikohet në rrethin e Bulqizës, llojet dhe përfitimet e tij për komunitetin tonë dhe disa shembuj që duhen marrë rreth zhvillimit të turizmit rural në disa provinca anekënd botës.
Turizmin rural mund ta përkufizojmë si përvojën e një vendi e cili përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh që zhvillohen në zonat bujqësore dhe ato jo-urbane.
Turizmi rural nuk është vetëm turizmi i fermave. Ai përfshin festat e fermave, përfshin pushime te interesit të veçantë, te natyrës dhe ekoturizmit, ecje, ngjitje dhe alpinizem, aventurë, sport dhe turizëm shëndetësor, gjueti dhe peshkim, udhëtime arsimore, artet dhe trashëgimitë e turizmit, dhe në disa zona, turizem etnik. Një formë e madhe e turizmit është agroturizmi, i cili i referohet vizites se një fermë pune, apo një operacioni bujqësor, kopshtarise ose agrobiznesit me qëllim të gëzimit, arsimimit, apo përfshirjes aktive në aktivitetet e fermave.
Ka një grup të gjerë të produkteve rurale. Ato përfshijne Agroturizmin, festivalet bujqësore, ngjarje dhe festivale te vecanta, festa ne vende historike të fshatit, panaire te vendit, udhëtime bujqësore. Të gjitha qeveritë provinciale si dhe komunitetet lokale, duhet te jene në mënyrë active te përfshirë në vendosjen e rrjeteve dhe mbështetjeve të turizmit rural.

Turizmi rural sot është edhe revolucion i bizneseve dhe nxit zhvillimin ekonomik në të gjithë globin. Aktivitetet e turizmit malor ne Bulqize, duhen pare si risi për të rritur biznesin, gje qe mund te sjelle të ardhura dhe punësim në vend, si dhe janë parë nga studiuesit si mjete për të ndihmuar zhvillimin social dhe ekonomik, ripopullim, përmirësim social dhe rivitalizim i artizanateve lokale.

Sigurisht, ka prova te cilat mbështesin pohimin se turizmi rural ne Bulqize, mund te jete nje mjet efikas i rritjes ekonomike ne vend, si dhe mund të jape një kontribut të rëndësishëm në të ardhurat rurale si në nivelin e turizmit dhe më gjerësisht në ekonominë lokale.
Industria e turizmit rural ne Shqiperi vuan për shkak të mungesës së infrastrukturës së pamjaftueshme për të mbështetur cdo vit vizitorët. Për këtë arsye në një përpjekje për të shfrytëzuar injeksionin financiar që turizmi malor siguron, shumë komunitete rurale zgjedhin dhe presin me burime minimale, ngjarjet e turizmit vjetor.
Turizmi rural dhe malor nuk është zgjidhja për të gjitha problemet rurale, por ajo ka numër të konsiderueshem tërheqjesh pozitive. Kjo është një nga mundësitë e shumta që komunitetet rurale si puna jone, mund ta konsiderojnë për të përmirësuar produktivitetin dhe te ardhurat.
Turizmi malor është një nga industritë më të mëdha dhe rritje më të shpejtë në botë. Në të gjitha vendet e zhvilluara dhe në zhvillim, turizmi malor është menduar shpesh që të jetë një mjet i mundshem i rritjes së aktivitetit ekonomik të rajoneve.
Zhvillimi i industrisë së turizmit malor ne Bulqize, duhet te vendose ne dukje promovimin e imazhit te destinacioneve turistike qe ka zona e saj, duke bërë të mundur qe vendi yne të arrije objektivat e tjera, të tilla si rekrutimi i biznesit dhe mbajtjes e tij.
Sipas Këshillit Botëror të Udhëtimeve dhe Turizmit, turizmi gjeneron 12% të prodhimit botëror bruto kombëtar dhe punëson rreth 200 milionë njerëz në mbarë botën.
Industria e turizmit malor dhe mikpritja, duhet bere një kontribues i rëndësishëm për ekonominë e Bulqizes dhe duhet te identifikohet si një sektor me vlerë të shtuar prioritare në strategjinë e zhvillimit ekonomik të krahinës.
Duke pasur parasysh rritjen e pritur te turizmit malor, duhet te kemi një optimizëm të madh për turizmin rural. Agjenci të shumta dhe hulumtues akademike kanë identifikuar turizmin malor si një mjet potencial të zhvillimit ekonomik, veçanërisht për komunitetet rurale.
Turizmi rural është gjithnjë e me teper duke u përdorur si një strategji për të përmirësuar mirëqenien sociale dhe ekonomike të zonave rurale.

Llojet e turizmit rural që mund të aplikohen në Bulqizë

Turizmi sintetizohet nga masa dhe turizmi alternativ. Turizmi masiv është i karakterizuar nga numri i madh i njerëzve që kërkojnë pushime në destinacione popullore, turistike dhe kulturore.
1-Turizmi alternativ është referuar disa herë si “turizem i interesit të veçantë” dhe është marrë zakonisht duke shprehur forma alternative të turizmit që i japin theksin të kuptuarit, mënyrës së jetesës, mjedisit natyror e lokal te banorëve.
Diversiteti i tërheqjes në turizmin rural, përfshin turizmin e trashëgimisë (nganjëherë referuar si turizem i trashëgimisë kulturore). Turizmi i trashëgimise i referohet udhëtimit të lirë që ka si qëllimi i saj kryesor, përjetimin e vendeve që përfaqësojnë të kaluarën.
2- Një lloj i dytë i madh i aktivitetit të turizmit rural është natyra me bazë turizmin, i cili i referohet procesit te vizitave te zonave natyrore me qëllim shijimit te pamjeve, duke përfshirë bimët, pemet dhe kafshët e egra. Shijimi i natyres mund të jetë ose pasive: në të cilen vëzhguesit kanë tendencë të jenë rreptësisht vëzhgues të natyrës, ose aktive: (gjithnjë e më popullor vitet e fundit), ku pjesëmarrësit marrin pjesë në rekreacion ose aventura në natyrë gjate udhëtimit.
3- Një formë e tretë e madhe e turizmit është agroturizmi, i cili i referohet aktit te vizites se një fermë pune ose një operacioni bujqësor, kopshtari ose agrobiznes për kënaqësi, arsim ose përfshirje aktive në aktivitetet e fermës. Kjo përfshin marrjen pjesë në një gamë të gjerë ne aktivitetet bazë të fermave, duke u përfshirë ne tregjet e fermerëve, qëndrimi në anë të rrugës, angazhimi në fermë gjatë natës apo qëndrimi ne fermë, si dhe vizita ne ferma te tjera. Aspekte te kendeshme jane edhe vizitat e festivaleve bujqësore, muzeumeve dhe atraksione të tjera qe mund te kete zona.

Forcat lëvizëse që mund të implementojnë turizmin rural në Bulqizë.

Këto forca janë identifikuar nga shumë autorë dhe mund të përmblidhen si:
Rajonet e gjenerimin te turizmit rural – streset e jetës urbane dhe largësia nga mjedisi natyror ka krijuar një dëshirë për arratisje nga monokultura e jetesës në qytet. Vendet rurale ofrojnë një liri të idealizuar nga stresi dhe mundësi për një riangazhim me një mënyrë të thjeshtë, jete të qetë që ofron pushim dhe relaksim.
Kërkesa e ushqyer nga media mbi vendpushimet turistike tradicionale dhe interesit në rritje në tërheqjet alternative. Mediat kanë kërkuar përvoja të reja dhe interesante të turizmit.
Rritja e ndërgjegjësimit mjedisor dhe interesit në marrëdhëniet në mes njerëzve dhe mjedisit. Çështjet e mjedisit dhe pyjeve kanë ngritur atraktivitetin e përvojave rurale si dhe turizmin e qëndrueshëm ekologjik.
Infrastruktura dhe heqja e barrierave politiko – ekonomike për të udhëtuar, kanë lehtësuar aksesin e zonave rurale.
Lëvizjet drejt pushimeve të shkurtëra gjate kohës se lire, jane me te kerkuarat. Ndryshimi i modeleve te punës ka rritur popullaritetin e pushimeve të shkurtra që minimizojnë mungesën nga puna dhe efektin e mungesave në rrjedhën e punës.
Udhëtarët e mirëarsimuar kanë rritur interesin për rekreacion në natyrë, ekoturizmin dhe turizmit të interesit të veçantë – individualizmi drejton një nevojë për përvojat unike dhe turizmit rural, për shkak të natyrës së tij të fragmentuar dhe shumëllojshmërinë e ofertave, mund të plotësojë këtë nevojë.
Zonat rurale janë perceptuar si të shëndetshme, duke ofruar ajer të freskët, ujë të pastër dhe mundësi për rekreacion në natyrë. Viset rurale ofrojnë freski dhe ushqime specialiteti.

Përfitimet nga turizmi rural

Turizmi rural është duke dhënë një kontribut të çmuar në ekonomitë rurale. Kontributi i tij mund të shprehet jo vetëm në aspektin financiar, por edhe në drejtim të vendeve të punës, kontributi ne ruajtjen e financimeve, inkurajimin ne adoptimin e praktikave të reja të punës.
Turizmi rural potencialisht premton disa nga përfitimet e mëposhtme për zhvillimin rural:

Mbajtja e vendeve të punës

Flukset e mjeteve monetare të turizmit rural mund të ndihmojnë ne ruajtjen e vendeve të punës në shërbime të tilla si pakicë, transport, mikpritjen dhe kujdesit mjekësor. Ajo gjithashtu mund të sigurojë të ardhura shtesë për fermerët dhe në disa raste për pylltarine dhe peshkimin.

Krijimi i vendeve të punës

Krijimi i vendeve te punes ne turizmin malor zakonisht ndodh ne hoteleri. Strehimi ne shtëpi në nje fermë, mund të krijojë deri në 20 vende pune.

Mundësi të reja biznesi

Turizmi gjeneron mundësi të reja për industrinë. Edhe ato biznese rurale qe nuk janë të përfshirë direkt në turizëm mund të përfitojnë nga aktiviteti turistik nepermjet zhvillimit te marrëdhënieve të ngushta me objektet turistike ku ushqimet lokale mund të përdoren si pjesë e e turizmit.
Turizmi rural lehtëson zgjerimin e bizneseve plotësuese të tilla si stacionet e shërbimit dhe bizneset e reja qe janë krijuar për tu kujdesur për nevojat turistike, për shërbimet e mikpritjes, aktivitetet rekreative, artet/vepra artizanale, etj.

Mundësitë për rininë 

Industria e turizmit malor, shpesh promovohet si një industri në rritje dhe emocionuese, njekohesisht i përshtatshëm për energjitë dhe entuziazmin e të rinjve.
Mundësitë e karrierës zgjerohen me mundësitë për trajnim dhe përfshirje të drejtpërdrejtë në drejtimin e bizneseve të turizmit, sidomos ato brenda komuniteteve të vogla.

Diversifikimi komunitetit

Diversifikimi i Komunitetit është një aktivitet i rëndësishëm në shumë zona kodrinore. Rajonet e pyjeve kanë pësuar probleme serioze socio-ekonomike në vitet e fundit, pjesërisht për shkak të prerjeve dhe përpunimin te paligjshem. Turizmi rural mund të ndihmojë pylltarinë duke diversifikuar burimet e të ardhurave për komunitetet pyjore.

Turizmi rural shton dhe rigjallëron krenarinë e komunitetit

Turizmi inkurajon konformitetin për një imazh ideal te bashkësisë e cila mund të rezultojë në rritjen e lidhjeve personale dhe solidaritetin e komunitetit. Kështu baza e solidaritetit të komunitetit kalon nga sfondi i përbashkët kulturore në imazhin e përbashkët.

Rritja e artit dhe veprave artizanale ne shitje 

Arti dhe veprat artizanale kane një vend të veçantë në trashëgiminë kulturore të rajoneve dhe kombeve. Shumë komentatorë vënë në dukje se turizmi mund të ndihmojnë artin dhe veprat artizanale. Mbështetja në mes artit dhe turizmit mund të jetë një proces i dyanshëm. Shumë komunitete tani përdorin artin dhe veprat artizanale festive, si një mekanizëm i marketingut për të inkurajuar vizitorët për të ardhur në zonat e tyre.

Përmirësimet mjedisore

Përmirësimet e mjedisit të tilla si shtrimi i rrugeve te fshatit dhe skemave të rregullimit të trafikut, ujërat e zeza dhe asgjësimi i mbeturinave, mund të ndihmohen nga të ardhurat e turizmit.

Çfarë duhet ta bëjë turizmin rural në Bulqizë të suksesshëm?

Përfshirja e komunitetit 

Për një zonë, që të bëhet një destinacion i turizmit rural, duhet te kete rrjete të strukturuara dhe marrëveshje bashkëpunuese midis aktorëve të sektorit publik dhe privat. Përfshirja e komunitetit është një pjesë kyçe e ekuacionit.
Destinacionet
Turizmi rural duhet të jenë lehtësisht i arritshëm për vizitorët e mundshëm nëpërmjet sistemeve të besueshme të transportit.
Zhvillimi i produkteve (planifikimi i turizmit, infrastruktura dhe aktivitetet)
Kjo duhet të përfshijë planifikimin e shëndoshe për zhvillimin e turizmit, investimet në infrastrukturën e turizmit të lidhura dhe një sërë aktivitetesh për të kënaqur shijet e ndryshme të vizitorëve. Puna për të mbështetur zhvillimin e infrastrukturës së turizmit rural, duke siguruar asistencen teknike, lehtësimin dhe promovimin dhe mbështetje analiza impakti ekonomik.

Një qendër vizitorësh

Komunitetet rurale duhet të ketë një qendër mikpritëse ku vizitorët mund të kërkojë informata për tërheqjet lokale, aktivitetet dhe strehim, si dhe të bëjnë pyetje njerëzve të cilët kanë njohuri në lidhje me zonën.
Bashkëpunimi Partneriteti / Qendrat e Trashëgimisë Kulturore
Kyç për të maksimizuar përpjekjet e marketingut në turizmin rural është nevoja për të krijuar partneritete potenciale me segmente kulturore / të trashëgimisë. Kjo mund të ndihmojë për të ofruar shërbime me vlerë të shtuar për konsumatorët.

Një markë e cilësisë dhe etiketë rajonale

Identiteti markë, mund të rrisë ndërgjegjësimin e destinacionit midis segmenteve të saj të identifikuara të tregut. Një markë është mënyra në të cilën konsumatorët e perceptojnë apo e dallojne një destinacion. Për të qenë efektiv, një markë duhet të unifikojë të gjitha funksionet rurale (rekreative + ngjarjet) dhe përfitimet emocionale (argëtim + kulturë), nën një identitet gjithëpërfshires për të krijuar një përshtypje të pashlyeshme në mendjen e konsumatori.

Financimi

Identifikimi i mënyrave kreative për të mbështetur financimin e turizmit rural në një përpjekje për të maksimizuar përpjekjet ekzistuese të marketingut. Qëndrueshmëria afatgjatë e turizmit mbështetet në aftësinë e liderëve të komunitetit dhe profesionistët e turizmit për të maksimizuar përfitimet e saj dhe duke minimizuar kostot.

Hulumtimi dhe zhvillimi i të ardhmes për Bulqizën

Pothuajse në të gjitha sektorët e biznesit, kërkimi dhe zhvillimi përfshin një partneritet mes sektorit publik dhe privat. Nevoja për partneritet është shumë i rëndësishem në qoftë se turizmi rural duhet që të ketë sukses. Meqenëse shumë prej aktiviteteve të turizmit rural zhvillohen në domenin publik, jane te nevojshem hulumtime të kujdesshme në menaxhimin e mjedisit dhe të vizitorëve për të ruajtur objektivat e komunitetit, si peisazhi, natyra dhe trashigimia.
Kërkimi në fushat e mëposhtme mund të sjellin mundesi ne turizmin rural ne Bulqize e gjetke:
Informacione mbi tregun
Pak dihet rreth tregut te turizmit rural ne Bulqize e rrethinat e saj. Ky është një problem i madh në përcaktimin e madhësisë, karakteristikave dhe kërkesave te tregut. Pa këtë informacion është e vështirë për të planifikuar investime në infrastrukturë, për të ofruar trajnim efektiv të biznesit, për të inkurajuar llojet e reja të turizmin rural dhe per te zhvilluar fushatat e marketingut. Zonat rurale turistike shpesh (por jo gjithmonë) kanë lidhje të dobëta dhe amatore me tregjet e tyre

Menaxhimi

Për planifikimin strategjik afatgjatë, një numër në rritje i rajoneve rurale dhe lokaliteteve jane duke zhvilluar plane strategjike të turizmit. Këto plane vlerësojne asetet e turizmit si dhe kapacitetet e mjedisit. Pas një shqyrtimi të mundësive të tregut, plani afatgjatë shikon sesi mund t’i zhvillojne dhe menaxhojne zonat e veçanta, komunitetet dhe ekosistemet. Planet diskutojnë kërkesat e infrastrukturës, skemat e menaxhimit të trafikut, zhvillimin e ndërmarrjeve të reja, trajnime për bizneset e turizmit dhe të teknikat e marketingut.
Në nivelin taktik, zbatimi i planeve strategjike kërkon njohuri të detajuar të çështjeve të tilla si: skemat e menaxhimit te vizitoreve, interpretimi i trashëgimisë, mënyrat e inkurajimin te anëtarëve te rinj të turizmit, vlefshmëria e skemave bashkëpunuese të marketingut, skema e transportit publik rural, ruajtja e ndërtimeve historike dhe mënyra për të integruar me sukses mbrojtjen e natyrës dhe turizmit.
Trajnime
Turizmi rural i suksesshem kërkon aftësi të reja; në marketing, në mikpritje, në hoteleri, në interpretimin dhe udhëzimin e trashigimisë kulturore, në menaxhimin e vizitorëve, në evente kulturore te zones, në vetendërtimin dhe planifikimin e strategjisë se turizmit rural.
Trajnimet duhet te tentohen dhe te përqendrohen në bizneset e vogla dhe te vetepunesuarit. Ato duhet te jene zakonisht afatshkurtër.

Mendime të fundit

Në përgjithësi, turizmi rural ne Bulqize është një mundësi për zhvillimin rural, megjithatë ajo nuk mund të jetë aq i madh nga ç’perceptohet dhe mund të mos jetë i përshtatshem. Për shembull, ndikimi i turizmit lokal ndryshon shumë midis rajoneve rurale dhe varet nga një mori faktorësh duke përfshirë kualifikimet e forcave të punës, karakteristikat dhe çështjet sezonale. Prandaj, zhvillimi i turizmit rural ne Bulqize dhe rrethinat e saj, ofron zgjidhje të mundshme për shumë nga problemet me të cilat përballet. Si rezultat ka pasur një varësi në rritje dhe mbështetja e turizmit rural jep shpresën per arritjen e përfitimeve te mundshme.
Masa në të cilën këto përfitime realizohen mbetet subjekt i shumë debateve. Sigurisht, ka prova për të mbështetur pohimin sesi mjet i rritjes ekonomike dhe diversifikimit, turizmi ne Bulqize mund të jape një kontribut të rëndësishëm në të ardhurat rurale si në nivelin e operatorëve të turizmit dhe më gjerë në ekonominë lokale.
Turizmi mund të jetë një burim i rëndësishëm i vendeve të punës për komunitetet rurale. Turizmi jo vetëm që ofron mundësi të biznesit për banorët vendas, por ai gjithashtu mund të rrisë cilësinë e jetës lokale. Turizmi tek ne mund të mbështesë kulturën lokale në zonat rurale duke inkurajuar restaurimin e vendeve historike lokale dhe rajonale.
Megjithatë, si rregull i përgjithshëm ne si komunitet rural jemi të sfiduar që të mos përfitojmë nga turizmi rural për shkak të mungesës së infrastrukturës së mjaftueshme për të mbështetur vizitorët. Paketa totale e produktit duhet të jetë e mjaftueshme për të tërhequr dhe për të mbajtur turistët si dhe duke u ofruar mundësi të përshtatshme për shpenzimet. Zhvillimi dhe organizimi i turizmit rural ne Bulqize mund të kërkojë një investim të rëndësishëm. Turizmi nuk është zgjidhja për të gjitha problemet rurale, por ajo ka nje numër te konsiderueshem kënaqësish pozitive.
Kjo është një nga mundësitë e shumta që komunitetet rurale mund ta konsiderojnë për të përmirësuar produktivitetin dhe të ardhurat.

Andi TOPI

Filed in: Bulqiza, Opinion

No comments yet.

Leave a Reply